Kreativt

3 juli, 2008

Jag måste nog säga att det vore intressant att, precis som Oscar Swartz resonerar, se en prövning av Brottsbalkens 19 kap §3:

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.

Dock betonar man i Holmqvist et al (2005) ”Brottsbalken, en kommentar”, att straffbestämmelserna avser att skydda endast svenska staten och rikets säkerhet. En principiell diskussion om vad det innebär har säkert förts, men det vore onekligen intressant om inte synen på riket och staten borde vara att de är dess medborgare.